תקנון

 

תקנון אתר אינטרנט MY BABY

 

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר www.mybaby.co.il (להלן: "האתר"), אותו מפעילה חברת "מיי בייבי" בע"מ ח.פ.512630468 (להלן: "החברה" ו/או "מיי בייבי"). האתר מאפשר, בין היתר, רכישה מקוונת של מוצרים אשר מוצגים באתר ואשר משווקים ונמכרים על ידי החברה ו/או "מיי בייבי".

 

 1. הרכישה באמצעות האתר הינה אך ורק בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: "תנאי השימוש"). יודגש, כי תנאי השימוש בתקנון זה בלבד מסדירים את היחסים בין החברה ו/או "מיי בייבי" לבין הגולש באתר ו/או המבקר באתר ו/או המשתמש באתר ו/או המבצע פעולות באתר ו/או המזמין ו/או הרוכש מוצרים דרך האתר (להלן: "המשתמש").

 

 1. החברה ו/או "מיי בייבי" שומרות לעצמן את הזכות לשנות את תנאי השימוש בתקנון זה מעת לעת, על פי שיקול דעתן הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש בתקנון זה כאמור, יחול מעת פרסומו באתר זה.

 

 1. המשתמש באתר אשר מעוניין לגלוש ו/או לבקר באתר ו/או להשתמש באתר ו/או לבצע פעולות מכל סוג שהוא באתר, ובכלל זה, רכישה ו/או הזמנה מקוונת של מוצרים באמצעות האתר, נדרש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, בטרם ביצוע הגלישה ו/או הביקור ו/או השימוש ו/או הפעולה ו/או הרכישה ו/או ההזמנה דרך האתר. גלישה באתר ועיון במידע המפורסם באתר ו/או ביצוע רכישה ו/או הזמנה מקוונת של מוצרים דרך האתר, מהווים הסכמתו המפורשת של המשתמש לתנאי השימוש ולהוראות תקנון זה. 

 

 1. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש באתר וכן להוראות תקנון זה, מתבקש שלא לעשות כל שימוש, מכל סוג שהוא, באתר זה. 

 

 1. המשתמש באתר, מצהיר כי בטרם השימוש ו/או ביצוע פעולה כלשהי דרך האתר, לרבות רכישה ו/או הזמנה מקוונת של מוצרים דרך האתר, הוא קרא את מלוא תנאי השימוש בתקנון זה; כי הוא מסכים לכל הוראותיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או "מיי בייבי" ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם של הגורמים הללו, בכל הקשור לתנאי השימוש הקבועים בתקנון זה. 

 

 1. תנאי השימוש באתר זה על פי תקנון זה, חלים על שימוש באתר, באמצעות כל מחשב ו/או כלי מדיה אחר ו/או כלי תקשורת אחר שבאמצעותו ניתן ואפשר לגלוש באתר זה, וכן לבצע דרכו שימוש ו/או פעולות ו/או רכישות ו/או הזמנות של מוצרים דרך אתר זה. 

 

 1. מחירי המוצרים המופיעים באתר זה ו/או הרכישות ו/או ההזמנות המקוונות דרך אתר זה הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ על פי דין, ככל שתשלום מע"מ נדרש על פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח.

 

 1. "מיי בייבי" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, את מחירי המוצרים המופיעים באתר, וכן את תעריפי המשלוחים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. תוקפם של עדכונים כאמור, יחולו מעת פרסומם באתר זה, ואילו מחירי המוצרים הסופיים והמחייבים יהיו המחירים שיימסרו למשתמש במועד השלמת ביצוע הליך ההזמנה בפועל, כמפורט בהמשך הוראות תקנון זה. 

 

 1. רכישה ו/או הזמנה מקוונת דרך אתר זה, תיחשב לסופית ומוגמרת, רק לאחר קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי הרלוונטית לביצוע הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה (להלן: "מועד אישור העסקה"), ויחולו עליהם המחירים המעודכנים באתר זה, במועד אישור העסקה כאמור. 

 

 1. "מיי בייבי" רשאית להציע באתר זה מבצעים, הטבות והנחות שיחולו על מוצרים מסוימים בלבד המופיעים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והיא שומרת לעצמה את הזכות להפסיקם ו/או להחליפם ו/או לשנותם בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 

 1. רכישה ו/או הזמנה מקוונת של מוצרים באתר, שלגביהם הוצעו באתר על ידי "מיי ביי" מבצעים, הטבות והנחות, יבוצעו אך ורק בהתאם לתנאי המבצעים ו/או ההטבות ו/או ההנחות שנקבעו ו/או שייקבעו על ידי "מיי ביי".

 

 1. במקרה של מוצרים המופיעים באתר, שנרכשו ו/או הוזמנו דרך האתר, באמצעות מבצע ו/או הטבה ו/או הנחה, אשר יוחזרו ל"מיי בייבי", בהתאם למדיניות ההחזרות הקבועה בתקנון זה, הסכום שיוחזר על ידי "מיי בייבי" לרוכש ו/או למזמין, יהא הסכום ששולם על ידו על המוצרים בפועל, לאחר מתן המבצע ו/או ההטבה ו/או ההנחה.      

 

 1. ככלל, לא יינתנו כפל מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות על מוצרים הנמכרים דרך האתר (אלא אם כן נאמר אחרת באופן מפורש באתר).  

 

 1. תמונות המוצרים המוצגים באתר זה, הינן לצורך המחשה בלבד, והן אינן מחייבות את הנהלת האתר ו/או את החברה ו/או את "מיי בייבי", בשום אופן שהוא.

 

 1. "מיי בייבי" תשתדל לעשות כמיטב יכולתה כדי להציג בפני משתמשי האתר תמונות אשר משקפות ככל האפשר את המוצרים המשווקים והנמכרים דרך אתר זה. עם זאת, ייתכנו הבדלים בצבעים ו/או שינויים אחרים בין מראה המוצר המוצג באתר לבין מראה המוצר בפועל. 

 

 1. "מיי בייבי" עושה כמיטב יכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר, יהא שלם ומדויק, אולם יובהר כי אם מחמת תום לב, יופיע באתר מידע שאינו מדויק ו/או אינו שלם ו/או שגוי, הרי שהחברה ו/או "מיי בייבי" לא תישאנה באחריות כלשהי בעניין זה.

 

 1. החברה ו/או "מיי בייבי" אינן מתחייבות להחזיק מלאי זמין של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

 

 1. רישומי המחשב של החברה ו/או "מיי בייבי" בלבד, יהוו ראיה חותכת וחלוטה לנכונות השימוש ו/או הפעולות ו/או הרכישות ו/או ההזמנות המבוצעות באמצעות האתר.

 

 1. הנוסחים בתקנון זה מופיעים בלשון זכר אך הם מיועדים לשני המינים.

 

 1. כותרות הפרקים בתקנון זה הן לצורך נוחות והתמצאות בלבד, ואין בהן כדי להוות פרשנות לתנאי השימוש באתר ולהוראות תקנון זה.

 

הרשמה לאתר

 

 1. שימוש ו/או ביצוע פעולות דרך האתר ו/או רכישה ו/או הזמנה של מוצרים באמצעות האתר, תתבצע על ידי משתמש שנרשם לאתר בהתאם לכללי רישום הלקוחות המופיעים באתר. החברה ו/או "מיי בייבי" שומרות לעצמן את הזכות לשנות את כללי הרישום המופיעים באתר, על פי שיקול דעתן הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 

 1. ההרשמה לאתר כאמור, מוגבלת ליצירת חשבון אחד ויחיד למשתמש, ואילו החברה ו/או "מיי בייבי" שומרות לעצמן את הזכות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, להסיר חשבונות כפולים שנוצרו.  

 

תנאים לביצוע שימוש ו/או פעולות ו/או רכישות ו/או הזמנות מקוונות דרך האתר

 

 1. ביצוע שימוש ו/או פעולה ו/או רכישה ו/או הזמנה מקוונת באמצעות האתר תתאפשר אך ורק בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

 1. המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל. במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18), ו/או אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מכל סיבה שהיא (להלן בהתאמה: "הקטין" ו-"נעדר הכשירות"), כי אז נדרשים הקטין ו/או נעדר הכשירות לקבל מראש ובכתב את אישורם של הממונים עליהם על פי דין (להלן: "הממונים"), לביצוע כל גלישה ו/או שימוש ו/או פעולה ו/או רכישה ו/או הזמנה ו/או עסקה מקוונת, מכל סוג שהוא, דרך האתר. אישור הממונים בכתב כאמור מהווה ראיה חותכת וחלוטה לכך, כי הממונים ו/או הקטין ו/או נעדר הכשירות, מודעים ומסכימים במפורש למלוא תנאי השימוש הקבועים בתקנון זה; וכן הסמכה מפורשת לביצוע כל גלישה ו/או שימוש ו/או פעולה ו/או רכישה ו/או הזמנה ו/או עסקה מקוונת, מכל סוג שהוא, דרך האתר שיבוצעו על ידי הקטין ו/או נעדר הכשירות ו/או הממונים. 

 

 1. המשתמש הינו בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.

 

 1. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה ו/או בעל חשבון Paypal פעיל בלבד. יובהר, כי לא יתאפשרו ביצוע רכישות ו/או הזמנות ו/או עסקאות דרך אתר זה, באמצעי תשלום אחרים, זולת אלו הנקובים בסעיף זה.  

 

לעניין זה יובהר, כי המשתמש ו/או הרוכש ו/או המזמין דרך האתר, מצהיר ומאשר בזאת, כי ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה על ידו דרך האתר, באמצעות כרטיס אשראי ישראלי ו/או באמצעות חשבון Paypal, משמעה כי כרטיס האשראי ו/או חשבון ה-Paypal, שבאמצעותם מבוצעות הרכישות ו/או ההזמנות ו/או העסקאות על ידו דרך האתר, הינם בבעלותו האישית ו/או בבעלות תאגיד אשר הוא רשאי על פי דין לבצע בשמו את הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה; כי כרטיס האשראי הינו בתוקף; וכי הוא מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע דרך האתר את הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה הרלוונטית המבוקשת על ידו, לרבות סכומה של הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה כאמור.       

 

 1. המוצרים המבוקשים לרכישה ו/או להזמנה מקוונת זמינים במלאי האתר. יובהר, כי במידה והמשתמש ירכוש ו/או יזמין דרך האתר, מוצרים שאזלו במלאי האתר, בשל נסיבות שלא היו ידועות לחברה ו/או ל"מיי בייבי" במועד ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה, כי אז יקבל המשתמש הודעה על כך מאת החברה ו/או "מיי בייבי", שיאפשרו למשתמש לרכוש ו/או להזמין מוצרים חלופיים, תחת אלו שאזלו במלאי, ובמידה ולא יחפוץ המשתמש ברכישת ו/או בהזמנת מוצרים חלופיים כאמור, החברה ו/או "מיי בייבי" יאפשרו למשתמש לבטל את רכישתו ו/או הזמנתו ו/או עסקתו, והמשתמש יקבל זיכוי כספי בדיוק בשיעור שבו רכש ו/או הזמין את המוצרים שאזלו במלאי.     

 

 1. המען אליו מבוקש לספק את המוצרים דרך האתר הינו בישראל, ומצוי ומוכר במערך החלוקה הרשמי של דואר ישראל.

 

 1. המשתמש ו/או הרוכש ו/או המזמין מילא ו/או הזין במקום הייעודי לכך באתר, את כל הפרטים ו/או הנתונים הדרושים והמדויקים לשם ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה, בדיוק כפי הנדרש באתר. יובהר, כי מילוי ו/או הזנת מלוא הפרטים ו/או הנתונים כנדרש באתר, מהווה תנאי לביצוע הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה דרך האתר. 

 

 1. המשתמש ו/או הרוכש ו/או המזמין מצהיר ומתחייב בזאת, למסור ו/או למלא ו/או להזין באתר את פרטיו האישיים בלבד; כי פרטיו האישיים שהוזנו על ידו באתר כאמור, הינם נכונים, מלאים, שלמים, עדכניים ומדויקים; וכי מסירת ו/או הזנת פרטיו האישיים באתר כאמור, נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.  

 

 1. לעניין זה יובהר, כי ככל שיימסרו על ידי המשתמש פרטים חלקיים ו/או לא מדויקים ו/או שגויים (להלן: "פרטים חסרים"), כי אז "מיי בייבי" לא תוכל להבטיח את ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה ו/או אספקת המוצרים ו/או הגעת המוצרים ליעדם במועד המתוכנן; ובמקרה שהמוצרים שהוזמנו ו/או שנרכשו דרך האתר יוחזרו ל"מיי בייבי", מחמת מסירת פרטים חסרים כאמור, "מיי בייבי" תחייב את המשתמש שמסר פרטים חסרים כאמור, בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

 

 1. המשתמש ו/או הרוכש ו/או המזמין דרך האתר, מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו שמסירת ו/או הזנת פרטים כוזבים באתר, עשויה להוות עבירה פלילית ו/או עילת תביעה אזרחית ו/או נזיקית כנגדו, לרבות נקיטת הליכים משפטיים ותביעות כנגדו, על כל המשתמע מכך; כי הוא יהא האחראי הבלעדי לכל הנזקים שייגרמו לחברה ו/או ל"מיי בייבי" עקב מסירת ו/או הזנת פרטים כוזבים על ידו באתר; וכי לחברה ו/או ל"מיי בייבי" לא תהא אחריות כלשהי, עקב מסירת ו/או הזנת פרטים כוזבים על ידו באתר.   

 

ביצוע רכישת ו/או הזמנת מוצרים מקוונת דרך האתר

 

 1. במהלך ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה דרך האתר, יידרש המשתמש, להזין במקום הייעודי לכך באתר, את פרטיו האישיים, כדלקמן: שם פרטי ושם משפחה; מספר תעודת זהות; שם ומספר חברה (במקרה של תאגיד); מספר טלפון סלולארי פעיל; כתובת דואר אלקטרוני פעילה; כתובת מגורים מדויקת; מען מדויק אליו יישלחו המוצרים הנרכשים ו/או המוזמנים דרך האתר; וכן פרטי אמצעי תשלום מדויקים שבאמצעותם מבוצעת הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה. במידת הצורך, החברה ו/או "מיי בייבי" שומרות לעצמן את הזכות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לדרוש מן המשתמש, להזין פרטים נוספים, כפי שיופיעו באתר. 

 

 1. משתמש אשר מבקש לבצע רכישות ו/או הזמנות ו/או עסקאות מקוונות דרך האתר, מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו, שבמהלך ביצוע הרכישות ו/או ההזמנות ו/או העסקאות דרך האתר, נדרשת זמינותם און-ליין, לרבות זמינות טלפונית; זמינות תיבת דואר אלקטרוני; זמינות קבלת / משלוח מסרונים לסלולארי; וכי במקרה של אי-זמינות מצדו, מכל סיבה שהיא, ידוע ומובן לו היטב, כי לא יהא ניתן להשלים את ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה דרך האתר ו/או לספק לו את המוצרים שנרכשו ו/או הוזמנו על ידו דרך האתר במועד המתוכנן; וכי במצב שכזה הוא מצהיר, מתחייב ומאשר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי החברה ו/או כלפי "מיי בייבי".

 

 1. המשתמש יבחר ויסמן במקום הייעודי לכך באתר, את המוצרים המופיעים באתר, אותם הוא מעוניין לרכוש ו/או להזמין באופן מקוון דרך האתר, ויוודא היטב כי בחר וסימן את המוצרים שאותם הם מעוניין לרכוש ו/או להזמין דרך האתר.  

 

 1. המשתמש יזין במקום הייעודי לכך באתר, את פרטיו האישיים, וכן את פרטי אמצעי התשלום (כרטיס אשראי ישראלי בלבד), ו/או חשבון ה-Paypal, שבאמצעותם הינו חפץ לבצע את הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה דרך האתר.  

 

 1. לצורך ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה, דרך האתר, יידרש המשתמש לאשר את ביצוע רכישתו ו/או הזמנתו, במקום הייעודי לכך באתר. 

 

 1. לאחר אישור ביצוע רכישתו ו/או הזמנתו של המשתמש דרך האתר כאמור, יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו במועד הרשמתו לאתר ו/או במועד ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה, מסמך בכתב המכיל את פרטי העסקה הרלוונטית כנדרש על פי דין; וכן ייבדקו פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום מול חברת האשראי הרלוונטית, ורק עם קבלת אישורה הסופי של חברת האשראי האמורה, בפועל, לביצוע הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה המקוונת דרך האתר, בהתאם לנהלים המוסכמים בין החברה ו/או "מיי בייבי" לבין חברת האשראי הרלוונטית, תישלח אל המשתמש הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון לסלולארי, שיהוו אסמכתא בדבר אישור ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה דרך האתר (להלן: "השלמת הרכישה ו/או ההזמנה בהצלחה"), ורק לאחר כל אלה, תחל החברה ו/או "מיי בייבי" בביצוע אספקת המוצרים שנרכשו ו/או שהוזמנו דרך האתר. 

 

יודגש, כי המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו מראש, שבמידה ולא יתקבל אישורה של חברת האשראי הרלוונטית, לביצוע הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה הרלוונטית דרך האתר, מכל סיבה שהיא, כי אז החברה ו/או "מיי בייבי" יידעו אותו באמצעות פרטי ההתקשרות שהוזנו על ידו באתר, בדבר אי-מתן אישורה של חברת האשראי כאמור, ויראו את רכישתו ו/או הזמנתו ו/או עסקתו כאילו לא בוצעה מעולם, ובמצב שכזה, ידוע לו מראש, כי החבר ו/או "מיי בייבי" לא תחויבנה, בשום פנים ואופן, לספק לו את המוצרים שכביכול נרכשו ו/או הוזמנו על ידו דרך האתר.  

 

 1. משתמש אשר יבצע את רכישתו ו/או הזמנתו ו/או עסקתו המקוונת דרך האתר, באמצעות חשבון ה-Paypal הקיים ברשותו ועל שמו, יתבקש להזין את פרטי חשבון ה-Paypal שלו כאמור, באתר האינטרנט של חברת Paypal, ורכישתו ו/או הזמנתו ו/או עסקתו תאושר רק לאחר קבלת אישור סופי מחברת Paypal, וזאת אך ורק בהתאם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של חברת Paypal, הנוגעים לביצוע רכישות ו/או הזמנות ו/או עסקאות מקוונות בכלל, ודרך אתר זה, בפרט. 

 

 1. יובהר, כי בעצם ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה המקוונת דרך אתר זה, נותן בזאת המשתמש, את הסכמתו לחברה ו/או ל"מיי בייבי", לשלוח אליו, הודעות עדכון, בדבר סטטוס הרכישה ו/או ההזמנה, וזאת באמצעות מלוא פרטי ההתקשרות שהוזנו על ידו באתר ו/או במועד ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה דרך האתר (לרבות דוא"ל ו/או מסרונים ו/או טלפון ו/או כל אמצעי תקשורת אחר).

 

אספקת המוצרים שרכישתם ו/או הזמנתם דרך האתר הושלמו בהצלחה

 

 1. המוצרים שרכישתם ו/או הזמנתם דרך האתר הושלמו בהצלחה, כמפורט בסעיף 25 לעיל (להלן: "המועד הקובע למניין ימי אספקת המוצרים"), יסופקו למען שצוין על ידי המשתמש במועד ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה דרך האתר, בכפוף לתשלום דמי משלוח, שעלותם תפורט ותפורסם באתר זה, ושיתווספו למחירי המוצרים שמופיעים באתר זה.

 

 1. יובהר, כי שירותי שילוח המוצרים יבוצעו באמצעות חברת שליחויות עצמאית (להלן: "חברת השילוח"), שתיבחר על פי שיקול דעתן הבלעדי של החברה ו/או של "מיי בייבי". 

 

לעניין זה, יודגש ויובהר, כי החברה ו/או "מיי בייבי" תהיינה רשאיות, מעת לעת, לשנות את זהות חברת השילוח, לפי שיקול דעתן הבלעדי, וללא כל צורך בהתראה ו/או בהודעה מוקדמת.    

 

יובהר, כי החברה ו/או "מיי בייבי", תהיינה רשאיות לשנות את תעריף דמי המשלוח באתר זה, מעת לעת, על פי שיקול דעתן הבלעדי, וללא כל צורך בהתראה ו/או בהודעה מוקדמת.  

 

 1. יובהר, כי תשלום בגין דמי משלוח לא יהא ניתן לביטול ו/או להשבה, מכל סיבה שהיא, למעט אם הרכישה ו/או ההזמנה של המוצרים דרך האתר, בוטלה כדין בהתאם להוראות הדין. 

 

 1. יובהר, כי גביית דמי המשלוח הינה עבור אספקת המוצר ו/או המוצרים שנרכשו ו/או שהוזמנו ליעד אחד בלבד, אשר מצוי בתחומי מדינת ישראל, ואשר מצוי ומוכר במערך החלוקה הרשמי של דואר ישראל; ואולם יובהר ויודגש, כי החברה ו/או "מיי בייבי" אינן מחויבות לספק את המוצרים שנרכשו ו/או שהוזמנו דרך האתר, לאזורים ו/או למרחבים ו/או ליישובים, אשר הגישה אליהם מוגבלת מבחינה ביטחונית.   

 

 

 1. התשלום בגין דמי המשלוח עבור המוצרים שנרכשו ו/או הוזמנו דרך האתר כאמור, ואשר רכישתם ו/או הזמנתם דרך האתר הושלמו בהצלחה, יתבצע באמצעות חיוב כרטיס האשראי ו/או חשבון ה-Paypal, שבאמצעותם בוצעה הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה של המוצרים הנ"ל. 

 

 1. החברה ו/או "מיי בייבי" ישתדלו לספק למשתמש את המוצרים בתוך 3 ימי עסקים, אך לא יאוחר מ-14 ימי עסקים, למן המועד הקובע למניין ימי אספקת המוצרים, כמפורט בסעיף 28 לעיל, ובכפוף לתשלום דמי משלוח.  

 

מובהר בזאת, כי התחייבות החברה ו/או "מיי בייבי" לספק את המוצרים במועד כאמור לעיל, הינה בכפוף להשלמת ביצוע התשלום בגין רכישת המוצרים בפועל על ידי המשתמש; אישורה של חברת האשראי הרלוונטית לביצוע התשלום ו/או העסקה; וזמינות המוצרים במלאי האתר.

 

עוד מובהר, כי התחייבות החברה ו/או "מיי בייבי" לספק את המוצרים במועד כאמור לעיל, הינה בכפוף לכך שלא יחולו עיכובים, מכל סוג שהוא, שאינם תלויים בחברה ו/או ב"מיי בייבי". לפיכך, מובהר, כי ייתכנו עיכובים במועד אספקת המוצרים, מחמת סיבות שאינן תלויות בחברה ו/או ב"מיי בייבי", והמשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי בביצוע הרכישה ו/או ההזמנה דרך האתר, הוא מודע לכך שאפשר ויחול עיכוב באספקת המוצרים מסיבות שאינן תלויות בחברה ו/או ב"מיי בייבי"; וכי במקרה של עיכוב באספקת המוצרים כאמור, לא תהא לו בשום פנים ואופן, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי החברה ו/או כלפי "מיי בייבי", בנוגע לעיכוב במועד אספקת המוצרים.     

 

עוד מובהר, כי החברה ו/או "מיי בייבי" שומרות לעצמן את הזכות לקבוע מועד אספקה שונה ו/או אחר מן המועד הנקוב בסעיף 33 לעיל, שיחול על אספקת מוצרים מסוימים דרך האתר, והכל על פי שיקול דעתן הבלעדי של החברה ו/או של "מיי בייבי". לפיכך, מובהר, כי המועד הנקוב בסעיף 33 לעיל, שבו התחייבו החברה ו/או "מיי בייבי" לספק את המוצרים, בתוך 3 ימי עסקים, לא יחול, בשום דרך שהיא, על מוצרים המוצגים באתר שלגביהם יקבעו החברה ו/או "מיי בייבי", מועד אספקה שונה ו/או אחר מן המועד הנקוב בסעיף 33 לעיל; והמשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מודע היטב לכך שקיימים במלאי האתר מוצרים שלגביהם נקבע ו/או ייקבע על ידי החברה ו/או על ידי "מיי בייבי", מועד אספקה שונה ו/או אחר מן המועד הנקוב בסעיף 33 לעיל, וכי לא תהא לו בשום פנים ואופן, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי החברה ו/או כלפי "מיי בייבי", בנוגע לעיכוב במועד אספקת המוצרים שלגביהם נקבע מועד אספקה שונה ו/או אחר כאמור. 

 

"ימי עסקים" לעניין סעיף זה, ייחשבו, כדלקמן: ימי ראשון עד חמישי בשבוע; למעט ימי שישי, שבת ערבי חג וימי חג. 

 

יובהר, כי רכישה ו/או הזמנה שתבוצע שלא ב"ימי עסקים" כמשמעותם לעיל; ו/או כי רכישה ו/או הזמנה שתבוצע ב"ימי עסקים" כמשמעותם לעיל, לאחר השעה 14:00 בצהריים, תיחשב לצורך מועד האספקה, כרכישה ו/או הזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.  

 

יובהר, כי במידה ומועד אספקת המוצרים שבו אמורים החברה ו/או "מיי בייבי" לספק את המוצרים למזמין, נופל ו/או ייפול על יום בשבוע שאינו "יום עסקים" כמשמעותו לעיל (ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג), כי אז אספקת המוצרים תתבצע ב"יום העסקים" שלאחריו. דהיינו, לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי, שבת, ערבי חג וחג.   

 

 1. נציג חברת השילוח ייצור קשר עם המשתמש, באמצעות הטלפון ו/או מסרונים, לשם תיאום מסירת המוצרים שנרכשו ו/או שהוזמנו על ידי המשתמש דרך האתר, וזאת במען שהוזן על ידי המשתמש במועד ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה דרך האתר. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, להיות זמין ופנוי לקיומו של הקשר כאמור עם נציג חברת השילוח, לשם תיאום מסירת המוצרים לחזקתו.  

 

 1. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא ו/או מי מטעמו (באמצעות יפוי כח מתאים), יהיו זמינים ופנויים, במען שהוזן על ידי המשתמש במועד ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה, ובטווח השעות שנקבע לכך בתיאום מראש, לקבל פיזית את המוצרים מאת נציג חברת השילוח, והוא מתחייב בזאת לחתום בפני נציג חברת השילוח על אישור בדבר קבלת המוצרים שנרכשו ו/או שהוזמנו על ידו.

 

 1. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מודע לכך, שבמידה ולא יהא מענה במען שאליו נשלחו המוצרים שנרכשו ו/או הוזמנו על ידו, ובטווח השעות שנקבעו עימו בתיאום מראש עם נציג חברת השילוח, לשם מסירת המוצרים לידי המזמין, כי אז יוחזרו המוצרים לחברה ו/או ל"מיי בייבי", והמשתמש יחויב במלוא דמי המשלוח בגין אספקת המוצרים שלא סופקו לחזקתו, ולא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו, בקשר עם דמי המשלוח ששילם בגין אספקת המוצרים שלא סופקו לחזקתו; המזמין אף מתחייב לשאת במלוא עלות דמי משלוח נוספים, שיחולו עקב מחדלו, לשם אספקת המוצרים במועד אחר שיתואם עימו מראש. מובהר, כי עיכוב במסירת המוצרים, הנובע מאי זמינות המשתמש, לא יחשב, בכל מקרה, כאיחור במסירת המוצרים על ידי החברה, ו/או "מיי בייבי" ו/או חברת השילוח ונציגיה, ואף לא יזכה את המשתמש בפיצוי כלשהו. 

 

 1. אולם, מבלי לגרוע באמור לעיל, במידה ולא יהא מענה במען שאליו נשלחו המוצרים כמפורט בסעיף 36 לעיל, ולחלופין, ככל שהמשתמש יחליט לשנות לאחר ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה דרך האתר, את המען שהוזן על ידו במועד ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה דרך האתר לשם אספקת המוצרים, הרי שהמשתמש מצהיר, מאשר ונותן בזאת הרשאה בלתי חוזרת לחברה ו/או ל"מיי בייבי" ו/או לחברת השילוח ולנציגיה, לשגר למספר הסלולארי שלושהוזן על ידו באתר במועד ביצוע רכישת ו/או הזמנת המוצריםמסרון, ובמסגרתו לשאול אותו האם ברצונו של המזמין כי החברה ו/או "מיי בייבי" ו/או חברת השילוח ו/או נציג חברת השילוח ישלחו ו/או ימסרו את המוצרים למען אחר ו/או למאן דהוא אחר, פעולה שתהא כרוכה בתשלום נוסףשעלותו תפורט במסרון שיקבל המשתמש כאמורבגין דמי משלוח נוספים (להלן: "עלות דמי המשלוח הנוספים"). מובהר בזאת, כי תשובתו החוזרת במסרון של המשתמש, ככל שיחליט להורות על הסבת המשלוח למען אחר ו/או למאן דהוא אחר, תהיה ברת תוקף מחייב, תיתן הרשאה בלתי חוזרת מאת המשתמש לחברה ו/או ל"מיי בייבי" ו/או לחברת השילוח ולנציגיה להסב את המשלוח למען ו/או למאן דהוא אחרים שפורטו על ידי המשתמש במסרון; תיתן הרשאה בלתי חוזרת מאת המשתמש לחברה ו/או ל"מיי בייבי" לחייב את כרטיס האשראי של המשתמש, שבאמצעותו בוצעה הרכישה ו/או ההזמנה ו/או העסקה בעלות דמי המשלוח הנוספים; ותהווה ראיה חלוטה וחותכת לקבלת משלוח המוצרים על ידי המשתמש מאת החברה ו/או "מיי בייבי".

 

 1. החברה ו/או "מיי בייבי" ו/או חברת השילוח ונציגיה, לא יהיו אחראים, בשום אופן שהוא, לכל עיכוב באספקת המוצרים ו/או לאי-אספקת המוצרים, שייגרמו עקב מסירת פרטים חסרים על ידי המשתמש. 

 

 1. החברה ו/או "מיי בייבי" ו/או חברת השילוח ונציגיה, לא יהיו אחראים, בשום אופן שהוא, לכל איחור ו/או עיכוב באספקת המוצרים ו/או לאי-אספקת המוצרים, שנגרמו ו/או ייגרמו עקב כוח עליון ו/או מחמת סיבות שאינן תלויות בהם.  

 

 1. במקרה שהחברה ו/או "מיי בייבי" תהיינה מודעות מראש אודות איחור ו/או עיכוב צפויים באספקת המוצרים שנרכשו ו/או שהוזמנו דרך האתר, הם יצרו קשר עם המשתמש, בהתאם לפרטי ההתקשרות שהוזנו על ידי המשתמש במועד ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה, על מנת ליידעו אודות האיחור ו/או העיכוב כאמור באספקת המוצרים; אולם, לא יהא באיחור ו/או בעיכוב כאמור כדי לזכות את המשתמש בפיצוי כלשהו. 

 

מדיניות ביטול עסקה בהתאם להוראות הדין

 

 1. מזמין שסופק לו מוצר שהוזמן על ידו דרך אתר זה, מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו לחזקתו. 

 

 1. משתמש אשר השלים את רכישת המוצרים בהצלחה דרך אתר זה, כמפורט בסעיף 25 לעיל, יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין, ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") וכן הוראות התקנות שהותקנו מכוחו של חוק הגנת הצרכן.

 

 1. הודעה בדבר ביטול עסקה שהושלמה בהצלחה דרך אתר זה, כמפורט בסעיף 25 לעיל, תוזן על ידי המשתמש במקום הייעודי לכך באתר, ו/או באמצעות שיגור דוא"ל לכתובת דוא"ל ספציפית שתופיע באתר לצורך משלוח הודעה בדבר ביטול עסקה כאמור.  

 

 1. מובהר, כי החברה ו/או "מיי בייבי" תהיינה רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, ובהתאם להוראות הדין, לגבות מהמזמין שביטל את העסקה כדין, בהתאם להוראות הדין, דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר ששולם בפועל על ידי המזמין, ו/או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.      

 

 1. יובהר, כי במקרה של ביטול עסקה כדין בהתאם להוראות הדין, יחולו על המשתמש הוראות הדין הנוגעות להחזרת מוצרים במקרה של ביטול עסקה.  

 

 1. משתמש אשר השלים את רכישת המוצר בהצלחה דרך אתר זה, כמפורט בסעיף 25 לעיל, יהא רשאי להחזיר את המוצר בכפוף להוראות הדין הנוגעות למדיניות החזרת מוצרים.    

 

 1. מובהר, כי בכל הנוגע לסייגים לזכות לביטול עסקה על ידי מזמין, יחולו הוראות הדין, ובכלל זה, הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.  
 2. ביטול הזמנה דרך האתר ע״י צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש - רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההזמנה או מיום קבלת אישור ההזמנה בתנאי הצגת מסמך המוכיח מובלותו.

 

 1. בכל שאלה הנוגעת למדיניות ביטול עסקה, לרבות החלפות והחזרות וכד', ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של האתר בדוא"ל שכתובתו: service@mybaby.co.il, או באמצעות טלפון שמספרו 073-7054154.

 

 

ביטול העסקה על ידי החברה ו/או "מיי בייבי"

 

 1. החברה ו/או "מיי בייבי" תהיינה רשאיות לבטל את העסקה כולה או חלקה, בהתקיים אחד מן המצבים ו/או הנסיבות, כדלקמן: 

 

 1. במקרה בו המוצר סופק למען שהוזן על ידי המזמין באתר במהלך מועד ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה דרך האתר, ו/או למען אחר כפי שהורה המשתמש באמצעות מסרון, כמפורט בסעיף 37 לעיל, אך המוצר לא נאסף על ידי המזמין ו/או על ידי מורשה מטעמו במשך 14 ימי עסקים. 

 

 1. במקרה בו נמסרו על ידי המשתמש פרטים חסרים ועקב כך המוצר שסופק למען שהוזן על ידי המשתמש במהלך מועד ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה דרך האתר, לא נאסף על ידי המשתמש ו/או על ידי מורשה מטעמו במשך 14 ימי עסקים. 

 

 1. במקרה בו לא ניתן היה לספק את המוצר למען שהוזן על ידי המשתמש במהלך מועד ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה דרך האתר, מחמת אי-זמינותו של המשתמש ו/או של מורשה מטעמו במשך 14 ימי עסקים.

 

 1. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, פעולות טרור המונעים את המשך ביצוע רכישת ו/או הזמנת המוצר דרך האתר.

 

 1. במקרה שבו נפלה טעות סופר במחיר המוצר המוצג באתר ו/או בתיאור המוצר המוצג באתר.

 

 1. במקרה שבו הוברר כי מכירת ו/או הזמנת המוצר דרך האתר התקיימה באופן בלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות תנאי השימוש הקבועים בתקנון זה. 

יובהר, כי בכל אחד מן המצבים ו/או הנסיבות הנזכרים לעיל, החברה ו/או "מיי בייבי" ימסרו למשתמש הודעה בכתב, אודות ביטול העסקה, למען שהוזן על ידי המשתמש במהלך מועד ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה דרך האתר; העסקה תבוטל; החברה ו/או "מיי בייבי" לא יחייבו את כרטיס האשראי של המזמין בגין העסקה, למעט בגין עלות דמי משלוח; והן תשבנה למזמין כל סכום ששולם על ידו בפועל, בגין רכישת המוצר, בניכוי עלות דמי משלוח. 

 

יובהר, כי בכל אחד מן המצבים ו/או הנסיבות הנזכרים לעיל, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלשהי, בגין ביטול העסקה על ידי החברה ו/או על ידי "מיי בייבי", למעט בגין השבת סכום העסקה בניכוי עלות דמי משלוח כאמור. 

 

הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

 

 1. משתמשי האתר, אשר מזינים את פרטיהם באתר, נחשבים ככאלו שמסרו פרטים נכונים, עדכניים ומדויקים אודותיהם; שהביעו את הסכמתם מרצונם החופשי, למסירת פרטי המידע אודותיהם לחברה ו/או ל"מיי בייבי" ו/או לאתר ו/או להנהלת האתר ו/או לעובדי האתר, ולכך שהמידע אודות פרטיהם כאמור, יימצא במאגר המידע של האתר ו/או של החברה ו/או של "מיי בייבי", וכי ייעשה בו שימוש כדין; וזאת, על אף שהם מצהירים ומאשרים בזאת, שידוע להם כי לא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי המידע אודותיהם כאמור; ואולם, משתמשי האתר רשאים לבקש מהחברה ו/או מ"מיי בייבי" ו/או מהאתר, בכתב, למחוק ממאגר המידע של האתר את פרטי המידע אודותיהם שנמסרו על ידם לאתר מרצונם ובהסכמתם. 

 

 1. החברה ו/או "מיי בייבי" ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או עובדי האתר, נוקטים באמצעי זהירות סבירים ומקובלים, לשם שמירה של סודיות המידע שמוזן על ידי משתמשי אתר זה. 

 

 1. פרטיהם האישיים של משתמשי האתר, יישמרו במאגר המידע של האתר, וזאת בין היתר לצורך דיוור, פרסום מבצעים, הטבות, הנחות, הצטרפות למועדות לקוחות, ובקרה ניהולית תקינה, כאשר החברה ו/או "מיי בייבי" משתמשות במערכת מסוף סליקה מאובטחת בתקן PCI, לשם הגנה ושמירה על פרטי המידע של משתמשי האתר המצויים במאגרי המידע של האתר. 

 

 1. יובהר, כי בעת השימוש באתר, יתבקש המשתמש לבחור במקום הייעודי לכך באתר, האם הוא מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת מידע אודות מבצעים, הטבות, הנחות, דיוור וכד', שיישלחו אליו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (S.M.S). משתמש שאינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה כאמור, יוכל להסיר את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה בכל עת, באמצעות הודעה על כך במקום הייעודי לכך באתר, ו/או באמצעות אמצעי המדיה שבאמצעותם יישלחו למשתמש המידע והדיוור כאמור מאת החברה ו/או "מיי בייבי" ו/או האתר.   

 

 1. מובהר, כי פרטי כרטיס האשראי של משתמשי האתר, המבצעים שימוש ו/או פעולות ו/או רכישות ו/או הזמנות דרך האתר, אינם נשמרים במערכות האתר, וזאת כי החברה ו/או "מיי בייבי" נעזרות בחברה חיצונית [CreditGuard], לצורך סליקת כרטיסי האשראי, באמצעות מערכת מסוף סליקה מאובטחת בתקן PCI.  

 

 1. יובהר, כי החברה ו/או "מיי בייבי" ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או עובדי האתר עושים ככל האפשר על מנת למנוע חדירות בלתי חוקיות למחשבי האתר בידי גורמים זרים ו/או עוינים ו/או בלתי מורשים ו/או מבצעי פעולות בלתי חוקיות. 

 

ואולם, במקרה של חדירה בלתי חוקית למחשבי האתר בידי גורמים זרים ו/או עוינים ו/או בלתי מורשים ו/או מבצעי פעולות בלתי חוקיות כאמור, וחשיפת המידע המצוי באתר על ידי גורמים אלו ו/או שימוש במידע זה לרעה על ידי גורמים אלו, לא תהא למשמשי האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או "מיי בייבי" ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או עובדי האתר; וככל שייגרם נזק כלשהו, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, למשתמשי האתר כתוצאה מחדירה בלתי חוקית למחשבי האתר כאמור, בידי הגורמים האמורים, או מחמת כוח עליון, כי אז החברה ו/או "מיי בייבי" ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או עובדי האתר לא יהיו אחראים לנזקים אלו, בשום אופן שהוא.    

 

 1. השימוש במידע המוזן באתר על ידי משתמשי האתר, נעשה על פי דין ונועד בין היתר לצורך ביצוע רכישות ו/או הזמנות מקוונות של מוצרים דרך האתר. 

 

 1. מובהר, כי בהתאם להוראות השימוש בתקנון אתר זה, ובהתאם לכל דין, במידת הצורך, המידע שמוזן באתר על ידי משתמשיו ו/או אורחיו של האתר, עלול להיות מועבר לצדדים שלישיים, לצורך ביצוע הרכישות המקוונות של מוצרים האתר ו/או תפעול האתר ו/או ניהולו התקין של האתר ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות של האתר.

 

 1. מובהר, כי החברה ו/או "מיי בייבי" ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או עובדי האתר, עשויים להידרש למסור את המידע שמוזן באתר על ידי משתמשי האתר, מכוח צווים שיפוטיים ו/או החלטות שיפוטיות; מכוח הדין; מכוח דרישת רשויות אכיפת החוק ו/או הצורך סיוע לרשויות אכיפת החוק.

 

 1. עוד מובהר, כי החברה ו/או "מיי בייבי" ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או עובדי האתר, עשויים להידרש למסור את המידע שמוזן באתר על ידי משתמשי האתר, לצורך הגנה על ביטחונם של משתמשים אחרים באתר.

 

 1. עוד מובהר, כי החברה ו/או "מיי בייבי" ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או עובדי האתר, עשויים להידרש למסור את המידע שמוזן באתר על ידי משתמשי האתר, וזאת ככל שיתעורר חשד אצל החברה ו/או אצל "מיי בייבי" כי בוצעו על ידי משתמשי האתר מעשה ו/או מחדל ו/או שימוש בלתי חוקי ו/או סיוע לשימוש בלתי חוקי ו/או שימוש שמהווה הפרת תנאי מתנאי השימוש הקבועים בתקנון זה, שעלול לפגוע בחברה ו/או ב"מיי בייבי" ו/או בצדדים שלישיים.   

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, זכויות היוצרים, סימני המסחר, הפטנטים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, באתר זה ומלוא תוכנו של אתר זה, ללא סייג, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של "מיי בייבי" ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה ו/או ל"מיי בייבי" לפרסם את המידע שהינו קניינם ומוגן על ידי זכויות יוצרים.  

 

 1. מובהר, כי חל איסור מוחלט לפרסם ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לסלף ו/או לשכפל ו/או למכור את התכנים המופיעים באתר זה, כולם ו/או חלקם, ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופעים באתר זה, כולם ו/או חלקם, וזאת ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת החברה ו/או "מיי בייבי". 

 

 1. חל איסור בתכלית האיסור לעשות כל שימוש, מכל סוג שהוא, בנתונים ו/או בתכנים המופיעים ו/או המתפרסמים באתר זה, כולם או חלקם, לרבות בתמונות המופיעות באתר; קטעי וידאו המופיעים באתר; מפרטים טכניים של מוצרים המופיעים באתר; ומאמרים המופיעים באתר; וזאת, בלא קבלת הסכמת החברה ו/או "מיי בייבי" מראש ובכתב. 

 

הגבלת אחריותן של החברה ו/או של "מיי בייבי"

 

 1. החברה ו/או "מיי בייבי" עושות ופועלות כמיטב יכולתן, באופן סביר ומקובל, על מנת שהמידע ותיאור המוצרים, מפרטיהם ומחיריהם המוצגים ו/או המופיעים באתר זה, יהיו שלמים, נכונים ומדויקים, והן בודקות את נכונותם מעת לעת. 

 

 1. במקרה בו נפלו טעויות טכניות במידע ו/או בתיאור המוצרים, מפרטיהם ומחיריהם המוצגים ו/או המופעים באתר, החברה ו/או "מיי בייבי" יפעלו לשם תיקון הטעויות כאמור. 

 

 1. מובהר, כי החברה ו/או "מיי בייבי" לא תהיינה אחראיות, בשום אופן שהוא, לקיומו של מידע שגוי ו/או לא מדויק, במצב שבו החברה ו/או "מיי בייבי" נקטו בכל האמצעים הסבירים בכדי למנוע קיומן של טעויות ו/או אי-דיוקים אלו במידע המוצג ו/או המופיע באתר. 

 

 1. מובהר, כי תוכן המידע המוצג באתר, אינו מהווה, בשום אופן שהוא, המלצה ו/או חוות דעת ו/או הבעת דעה ו/או עצה ו/או הצעה לרכישת מוצרים כלשהם המוצגים באתר. 

 

 1. משתמשי האתר, מצהירים ומאשרים בזאת, כי ידוע להם והם מסכימים לכך, שכל הסתמכות מצדם על הצהרות ו/או הבעות עמדה ו/או עצות ו/או כל מידע אחר המוצג באתר, לרבות מידע שמקורו בצדדים שלישיים, נעשית מרצונם החופשי, בהסכמתם, לפי שיקול דעתם, ובאחריותם הבלעדית, ואילו לחברה ו/או ל"מיי בייבי" ו/או לאתר לא תהיה אחריות כלשהי בעניין זה. 

 

 1. מובהר, כי השימוש באתר, בכל אופן שהוא, נעשה על אחריותם הבלעדית של משתמשי האתר. 

 

 1. משתמשי האתר, מצהירים ומאשרים בזאת, כי ידוע להם שהחברה ו/או "מיי בייבי" אינן מתחייבות לכך שהשימוש באתר יבוצע ללא שיבושים ו/או תקלות, מכל סוג שהוא; כי החברה ו/או "מיי בייבי" לא תישאנה באחריות ו/או בחבות, בשום אופן שהוא, עקב שיבושים ו/או תקלות בשימוש באתר כאמור; וכי החברה ו/או "מיי בייבי" לא תהיינה אחראיות, בשום אופן שהוא, לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר ו/או עקיף, עקב נזקים שייגרמו עקב שיבושים ו/או תקלות בשימוש באתר כאמור. 

 

 1. מובהר, כי החברה ו/או "מיי בייבי" אינן אחראיות, בשום אופן שהוא, לתוכנן של מודעות פרסומות ו/או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים ו/או על ידי גורמים בלתי מורשים ו/או בלתי חוקיים. 

 

 1. מובהר, כי החברה ו/או "מיי בייבי" לא תהיינה אחראיות, בשום אופן שהוא, לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם ו/או מוטעה במוצריה ו/או מהתקנה של מוצר בניגוד להוראותיה ו/או להנחיותיה. 

 

 1. מובהר, כי במקרה חריג בו נפלה טעות חריגה וברורה מאליה, שאינה נתונה לפרשנות בתיאור המוצר המוצג באתר ו/או במחירו של המוצר המוצג באתר, הרי שהחברה ו/או "מיי בייבי" לא תישאנה באחריות לכך, בשום אופן שהוא, ואולם במקרה חריג מעין זה, וכאשר הטעות ברורה מאליה, ואינה נתונה לפרשנות, החברה ו/או "מיי בייבי" יאפשרו למשתמש לבטל את הרכישה ו/או את העסקה ו/או את ההזמנה, וישיבו לו את מלוא התשלום הכספי ששולם על ידו בפועל בגין רכישת המוצר.  

 

 1. מובהר, כי בכל מקום בו צוין בתנאי השימוש הקבועים בתקנון זה, כי החברה ו/או "מיי בייבי" תפנה ו/או תודיע למשתמש דבר מה, כי אז הכוונה היא לכך, שהחברה ו/או "מיי בייבי" ישתדלו לפנות ו/או להודיע למשתמש כאמור, ואילו המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו שהיעדר הודעה ו/או פניה מצד החברה ו/או "מיי בייבי" כאמור, לא תחייב את החברה ו/או את "מיי בייבי", בשום אופן שהוא.  

 

תנאים נוספים

 

 1. חל איסור בתכלית האיסור לעשות באתר כל שימוש, מכל סוג שהוא, למטרות בלתי חוקיות.

 

 1. חל איסור בתכלית האיסור לפרסם באמצעות האתר, בכל אופן שהוא, מידע כוזב ו/או שקרי ו/או מעליב ו/או פוגעני ו/או משמיץ ו/או מאיים ו/או מנאץ ו/או מטריד ו/או פוגע בפרטיות ו/או בעל אופני מיני ו/או גזעני ו/או פורנורגפי ו/או בלתי חוקי. 

 

 1. חל איסור בתכלית האיסור לעשות באמצעות האתר שימוש, מכל סוג שהוא, לרבות שימוש מסחרי באופן של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת. 

 

 1. החברה ו/או "מיי בייבי" שומרות לעצמן את הזכות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, למנוע ממשתמשי האתר, את הגישה ו/או את השימוש באמצעות האתר, אם התנהלותם תימצא על ידי החברה ו/או על ידי "מיי בייבי" כבלתי הולמת ו/או ככזאת שאינה לפי תנאי השימוש הקבועים בתקנון זה ו/או שעלולה לפגוע בניהולו התקין של האתר. 

 

 1. החברה ו/או "מיי בייבי" שומרות לעצמן את הזכות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לשנות ו/או לעדכן, מעת לעת, את האתר כולו ו/או חלקו, ו/או את תוכן המידע המוצג באתר כולו ו/או חלקו, ו/או את המוצרים המוצגים באתר, כולם ו/או חלקם, ו/או את מחירי המוצרים המוצגים באתר, כולם או חלקם; ואילו למשתמשי האתר לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, כלפי החברה ו/או "מיי בייבי" בעניין זה.

 

 1. מובהר, כי השימוש ו/או הפעילות באמצעות אתר זה, וכל עילה משפטית הנובעת משימוש ו/או מפעילות באמצעות אתר זה, לרבות פרשנותם של תנאי השימוש הקבועים בתקנון זה, יוכפפו לדין הישראלי בלבד. 

 

 1. מובהר, כי אין בקביעה שעל פיה חלק כלשהו מתנאי השימוש הקבועים בתקנון זה, אינו תקף ו/או אינו בר אכיפה, כדי לפגוע ו/או לגרוע מתוקפם של יתר תנאי השימוש הקבועים בתקנון זה. 

 

 1. מובהר, כי החברה ו/או "מיי בייבי" רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, וללא כל צורך בהודעה ו/או התראה מוקדמת לכך, להפסיק את פעילות אתר זה, בכל עת.  
סגור
Go back to %1