מדיניות החלפה והחזרה מדיניות החלפה והחזרה

מדיניות החלפה והחזרה בהתאם להוראות הדין

מדיניות החלפות
אם ברצונכם להחזיר או להחליף את הפריט שרכשתם, אפשר לעשות זאת בדרכים הבאות:

 1 - פנייה לשירות הלקוחות לטובת הוצאת משלוח החלפה בתשלום , התשלום משתנה בהתאם לסוג וגודל המוצר (אוספים את הפריט מכם ומוסרים לכם את הפריט החדש)
2 – הגעה לחנות והחלפה במקום (יש לוודא לפני כי המוצר החלופי קיים במלאי)

מדיניות החזרות/ביטול עסקה 
1. מזמין שסופק לו מוצר שהוזמן על ידו דרך אתר זה, מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו לחזקתו.
2. משתמש אשר השלים את רכישת המוצרים בהצלחה דרך אתר זה, כמפורט בסעיף 25 לעיל, יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין, ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") וכן הוראות התקנות שהותקנו מכוחו של חוק הגנת הצרכן.
3. הודעה בדבר ביטול עסקה שהושלמה בהצלחה דרך אתר זה, כמפורט בסעיף 25 לעיל, תוזן על ידי המשתמש במקום הייעודי לכך באתר, ו/או באמצעות שיגור דוא"ל לכתובת דוא"ל ספציפית שתופיע באתר לצורך משלוח הודעה בדבר ביטול עסקה כאמור.
4. מובהר, כי החברה ו/או "מיי בייבי" תהיינה רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, ובהתאם להוראות הדין, לגבות מהמזמין שביטל את העסקה כדין, בהתאם להוראות הדין, דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר ששולם בפועל על ידי המזמין, ו/או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
5. יובהר, כי במקרה של ביטול עסקה כדין בהתאם להוראות הדין, יחולו על המשתמש הוראות הדין הנוגעות להחזרת מוצרים במקרה של ביטול עסקה.
6. משתמש אשר השלים את רכישת המוצר בהצלחה דרך אתר זה, כמפורט בסעיף 25 לעיל, יהא רשאי להחזיר את המוצר בכפוף להוראות הדין הנוגעות למדיניות החזרת מוצרים.
7. מובהר, כי בכל הנוגע לסייגים לזכות לביטול עסקה על ידי מזמין, יחולו הוראות הדין, ובכלל זה, הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

בכל שאלה הנוגעת למדיניות ביטול עסקה, לרבות החלפות והחזרות וכד', ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של האתר בדוא"ל שכתובתו: service@mybaby.co.il, או באמצעות טלפון שמספרו 04-9563336.

ביטול העסקה על ידי החברה ו/או "מיי בייבי"
9. החברה ו/או "מיי בייבי" תהיינה רשאיות לבטל את העסקה כולה או חלקה, בהתקיים אחד מן המצבים ו/או הנסיבות, כדלקמן:
א. במקרה בו המוצר סופק למען שהוזן על ידי המזמין באתר במהלך מועד ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה דרך האתר, ו/או למען אחר כפי שהורה המשתמש באמצעות מסרון, כמפורט בסעיף 37 לעיל, אך המוצר לא נאסף על ידי המזמין ו/או על ידי מורשה מטעמו במשך 14 ימי עסקים.
ב. במקרה בו נמסרו על ידי המשתמש פרטים חסרים ועקב כך המוצר שסופק למען שהוזן על ידי המשתמש במהלך מועד ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה דרך האתר, לא נאסף על ידי המשתמש ו/או על ידי מורשה מטעמו במשך 14 ימי עסקים.
ג. במקרה בו לא ניתן היה לספק את המוצר למען שהוזן על ידי המשתמש במהלך מועד ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה דרך האתר, מחמת אי-זמינותו של המשתמש ו/או של מורשה מטעמו במשך 14 ימי עסקים.
ד. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, פעולות טרור המונעים את המשך ביצוע רכישת ו/או הזמנת המוצר דרך האתר.
ה. במקרה שבו נפלה טעות סופר במחיר המוצר המוצג באתר ו/או בתיאור המוצר המוצג באתר.

ו. במקרה שבו הוברר כי מכירת ו/או הזמנת המוצר דרך האתר התקיימה באופן בלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות תנאי השימוש הקבועים בתקנון זה.

יובהר, כי בכל אחד מן המצבים ו/או הנסיבות הנזכרים לעיל, החברה ו/או "מיי בייבי" ימסרו למשתמש הודעה בכתב, אודות ביטול העסקה, למען שהוזן על ידי המשתמש במהלך מועד ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה דרך האתר; העסקה תבוטל; החברה ו/או "מיי בייבי" לא יחייבו את כרטיס האשראי של המזמין בגין העסקה, למעט בגין עלות דמי משלוח; והן תשבנה למזמין כל סכום ששולם על ידו בפועל, בגין רכישת המוצר, בניכוי עלות דמי משלוח.
יובהר, כי בכל אחד מן המצבים ו/או הנסיבות הנזכרים לעיל, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלשהי, בגין ביטול העסקה על ידי החברה ו/או על ידי "מיי בייבי", למעט בגין השבת סכום העסקה בניכוי עלות דמי משלוח כאמור.
סגור
Go back to %1